ASF dans la presse

Edition 2021

Het Laaste Nieuws

Studenten Hogere Zeevaartschool kiezen opnieuw ruime sop tijdens tweede editie Antwerp Student Fleet

« Na de succesvolle editie van 2018 kijken achttien studenten van de Hogere Zeevaartschool uit naar een nieuwe reis op de Noordzee in september 2021. Ze zullen drie weken op zee spenderen. »


Après le succès de l’édition 2018, dix-huit étudiants de l’École Supérieure de Navigation se réjouissent d’un nouveau voyage en mer du Nord en septembre 2021. Ils passeront trois semaines en mer.

Cliquez ici pour lire l’article complet

Gazet Van Antwerpen

Studenten Zeevaartschool zamelen geld in voor zeilreis op kaart en kompas

« Het project van en voor studenten van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen biedt een praktijkgerichte ervaring op traditionele zeilschepen. Achttien studenten zullen in september drie weken op zee spenderen, navigeren op kaart en kompas en wat men ‘zeemanschap’ noemt ontwikkelen. »

Des étudiants de l’Ecole Supérieure de Navigation collectent des fonds pour un voyage à la voile à l’aide de cartes et de boussoles

« Le projet fait par et pour les étudiants de l’Ecole Supérieure de Navigation d’Anvers offre une expérience pratique sur des voiliers traditionnels. Dix-huit étudiants passeront trois semaines en mer en septembre, pour naviguer à l’aide de cartes et de boussoles et développer ce que l’on appelle le « sens marin ».

Cliquez ici pour lire l’article completSERVIMED
Maritieme & Logistieke Journalistiek

EEN GLOEDNIEUWE EDITIE !
« Bovendien denken we dat het de perfecte gelegenheid is om te praten over de ecologische voetafdruk. Dit avontuur zal zo weinig mogelijk CO2 en broeikasgassen met zich meebrengen, dankzij de wind die ons zal leiden. Via dit project willen we het bewustzijn over vervuiling en respect voor de natuur en zee verhogen. »

UNE TOUTE NOUVELLE ÉDITION !
« De plus, nous pensons que c’est l’occasion idéale pour parler de l’empreinte écologique. Cette aventure impliquera le moins possible de CO2 et de gaz à effet de serre, grâce au vent qui nous guidera. Par ce projet, nous voulons sensibiliser les gens à la pollution et au respect de la nature et de la mer. »

Cliquez ici pour lire l’article complet

Edition 2018

Lors de la dernière édition du projet, ASF a déjà réussi à attirer beaucoup d’attention, tant du côté francophone que du côté néerlandophone.

Sur cette page, vous trouverez quelques articles parlant de nous.

Voiles et Voiliers
Voiles et voiliers; La marchande remet les voiles

Flows


Zeilavontuur Antwerp Student Fleet nu ook als docu te zien
« Varen is vandaag een erg technologische aangelegenheid geworden, maar uit de old-school-technieken van het klassieke zeilen kun je ook bij het besturen van grote, moderne schepen veel leren »


Antwerp Student Fleet, une aventure à la voile, désormais également présentée sous forme de documentaire
« La voile est devenue une affaire très technologique aujourd’hui, mais on peut apprendre beaucoup des techniques de la vieille école de la voile classique, même en naviguant sur de grands navires modernes. ».

Cliquez ici pour lire l’article complet

Studenten HZS klaar voor studiereis met oude zeilschepen op Noordzee
« Het idee voor deze ‘Antwerp Student Fleet’ zoals het project gedoopt werd, ontsproot een jaar geleden in de hoofden van twee studenten. »


Les étudiants de la HZS prêts pour un voyage d’étude avec de vieux voiliers en mer du Nord
« L’idée de cette « flotte étudiante anversoise », telle que le projet a été baptisé, est née il y a un an dans l’esprit de deux étudiants. »

Cliquez ici pour lire l’article completHet Laaste Nieuws

Studenten vertrekken zaterdag met historische zeilschepen
« De Antwerp Student Fleet, een uniek project van de Hogere Zeevaartschool »

Les étudiants partent samedi avec des voiliers historiques

« The Antwerp Student Fleet, un projet unique de l´Ecole Supérieure de Navigation d´Anvers »

Cliquez ici pour lire l’article complet

Bootje varen zoals in de 19de eeuw
« De bedoeling is om vooral veel te leren. De theoretische kennis die we nu hebben, willen we in de praktijk omzetten. »

« De studenten zullen leren elkaar bevelen geven en die ook op te volgen. »


La navigation comme au XIXe siècle
« L’objectif est d’apprendre beaucoup. Nous voulons mettre en pratique les connaissances théoriques dont nous disposons actuellement. »

« Les élèves apprendront à se donner des ordres et à les suivre. »

Cliquez ici pour lire l’article complet


Schuttevaer

Studenten zetten koers zonder elektronica
« Een derde van de deelnemende studenten is vrouw, waarmee de man/vrouwverhouding op de HZS, die 10% bedraagt, wordt overklast. Ook aan de juiste verhouding Nederlandstaligen/Franstaligen wordt streng de hand gehouden, terwijl er ook cursussen in het Engels worden gegeven. Aan boord zal de voertaal Engels zijn. »

Les étudiants prennent le large sans électronique

« Un tiers des étudiants participants sont des femmes, ce qui dépasse le ratio homme/femme de la HZS, qui est de 10 %. La parité entre les néerlandophones et les francophones est également strictement appliqué, tandis que les cours sont également donnés en anglais. La langue à bord sera l’anglais ».

Cliquez ici pour lire l’article completGazet Van Antwerpen

Studenten zeilen met kaart en kompas

« Studenten van de Hogere Zeevaartschool gaan van 8 tot 30 september op reis om de theorie uit hun opleiding in de praktijk om te zetten. Op de Noordzee, in traditionele zeilschepen. In plaats van een GPS, gebruiken ze om een kaart, astronavigatie en zeemanschap. »


Les étudiants naviguent à l´aide de cartes et compas
« Les étudiants de l’École Supérieure de Navigation se déplaceront du 8 au 30 septembre pour mettre en pratique la théorie de leur formation. Sur la mer du Nord, dans des voiliers traditionnels. Au lieu d’un GPS, ils utilisent une carte, l’astronavigation et le matelotage. »

Cliquez ici pour lire l’article complet